Smoke ’em if you got ’em

The music got a little brighter, the sky a little richer, the lawn a little sweeter, the laughter a little more mine.